รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป

 

วิทยาลัยพัฒนามหานคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 

  1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดประกาศ (.pdf) และติดต่อรับสมัครได้ที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชั้น 19 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

โดยให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามรายละเอียดในเอกสารดังนี้

ดาว์นโหลด

ประกาศผลการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
โดยให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ามาสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชั้น 19 อาคารศรีจุลทรัพย์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตามเวลาในเอกสารแนบ

(ดาว์นโหลดประกาศรายชื่อที่นี่)

วพม. เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  1. คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

ดูได้ที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19  เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 หรือดูจากเว็บไซต์ www.nmu.ac.th หรือ www.imd-nmu.org

ดาว์นโหลดคู่มือการรับสมัคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธิทั่วไป สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 - 15 มกราคม 2559 ภายในเวลาทำการ

ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร ได้ที่นี่

วพม. เปิดอบรม “การประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ”

poster

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดการอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจเนื่องจากมลพิษอากาศ” เพื่อประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศและกำหนดแนวทางควบคุมมลพิษอากาศ โดยการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพและเศรษฐกิจนี้ จะใช้โปรแกรม BenMAP ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency - USEPA) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบวินโดส์ที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประเมินผลเสียต่อสุขภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อประชากรสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ

รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมผู้บริหารด้านการบริหารพัฒนาเมือง เพื่อเข้าสู่ประชาคมเมืองและมหานคร 2020" ประจำปี 2558

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมใน หลักสูตรระยะสั้น "การเตรียมความพร้อมผู้บริหารด้านการบริหารพัฒนาเมือง เพื่อเข้าสู่ประชาคมเมืองและมหานคร 2020" ประจำปี 2558 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการวางแผนพัฒนาและจัดการเมืองร่วมสมัย มีความเข้าใจขั้นตอน แง่คิด และวิธีบริหารจัดการเมือง สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนกำหนดนโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

รายละเอียดประกาศรับสมัตร

ดูรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

  • โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รายละเอียด
  • โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อบริหารจัดการเมือง รายละเอียด

Pages

Subscribe to Institute of Metropolitan Development RSS